1801Quyết định v/v hủy GCN QSDĐ số vào sổ cấp giấy: H 00092, do UBND huyện Na Hang ký ngày 18/01/1996 cho ông Nguyễn Văn Thần (địa chỉ thường trú: thôn Nặm Chá, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang)
1802Quyết định v/v hủy GCN QSDĐ do bị mất giấy; số vào sổ cấp giấy: 00814 do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày vào sổ 02/4/1996 cho ông Phạm Văn Thắng (địa chỉ: thôn Văn Minh, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
1803Quyết định v/v hủy trang bổ sung GCN QSDĐ do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN QSDĐ (Kèm theo GCN QSDĐ, số phát hành: V902757, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00811 QSDĐ do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 16/11/2003..
1804Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: AC 961092 số vào sổ cấp giấy 01085/PT do UBND thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang) cấp ngày 12/08/2005.
1805Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành giấy chứng nhận: E 0571192, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 513..QSD/ do UBND huyện Na Hang ký ngày 06/11/1995..
1806Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: E 0569422 do UBND huyện Yên Sơn, ký ngày 20/10/1995 cấp cho ông Đào Văn Hạnh (kèm theo trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)..
1807Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BN 427582 do UBND thành phố Tueyen Quang ký ngày 30/9/2013 cấp cho hộ Ông: Đào Văn Hạnh và..
1808Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận QSD đất (kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất, số phát hành: K 005113,..
1809Quyết định v/v hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: AI 148542, số vào sổ cấp giấy H: 01843/PT do UBND thị xã Tuyên Quang
1810Quyết định v/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 003203/YL do UBND thị xã Tuyên Quang cấp ngày 03/10/2006 cáp cho ông Nguyễn Mạnh Cường
1811Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho hộ ông Lưu Công Trình và bà Trần Thị Định
1812Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất giấy; số vào sổ cấp giấy: 00191 do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày vào sổ 15/8/1995 cho ông Nguyễn Hữu Hải..
1813Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành: AI 145709 số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất: H 02007/PT do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 03/04/2007 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Dung..
1814Quyết định v/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 148579, số vào sổ cấp giấy CNQSD đất: H 03613/YL do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 18/01/2007 cấp cho bà Kiều Tuyết Minh
1815Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH.000638 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/12/1996 cấp cho hộ ông: Tạ Đức Vãn