,

46Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
47Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
48Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
49Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
50Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
51Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 cuar UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
52Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
53Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Yên Sơn Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Hồng Ngọc, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
54Tờ trình vv phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tuyên Quang
55Danh mục công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Tuyên Quang
56Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối phân theo năm của tỉnh Tuyên Quang
57Báo cáo vv tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Tuyên Quang
58Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tuyên Quang
59Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang
60Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Tuyên Quang