,

31Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
32Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030
33Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030
34Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
35Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030
36Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 17/05/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
37Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thuộc tổ 14, 15, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
38Nghị quyết số 129/ND - HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND huyện Chiêm Hóa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2021-2030
39Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 11/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư xóm 14, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang
40Nghị quyết số 1094/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên về Quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên, giai đoạn 2021 - 2030
41Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 22/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn
42Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 22/03/2021 của UBND huyện Yên Sơn Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Hợp tác xã nông lâm nghiệp Trung Trực, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
43Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 22/03/2021 của UBND huyện Yên Sơn Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Hợp tác xã nông lâm nghiệp Thái Bình, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
44Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư, khu dân cư thôn Đồng Thắng, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
45Quyết định số 40/QĐ-HĐTĐ ngày 01/3/2021 Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030