16Quyết định 83/QĐ-UBND ngày 26/02/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang: công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
17Văn bản số 250/STNMT-BVMT ngày 24/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường quản lý, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
18Kế hoạch số 31/KH - UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh thu gom, vận chuyển và xử lý tiêu huỷ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025
19Quyết định số 21/QĐ - UBND ngày 18/01/2022 Phê duyệt diện tích tự nhiên trong lưu vực và diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021 lưu vực sông Gâm
20Nghị quyết số 70/NQ - HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án hồ Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang
21Công văn số 4119/UBND - KT ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh
22Văn bản số 1629/STNMT-BVMT ngày 12/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc đẩy mạnh thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn.
23Văn bản 3540/UBND-TNMT ngày 22/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh TUyên Quang: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021
24Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt điều chỉnh dự án Đóng ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý rác thải xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
25Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 11/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác mỏ đá vôi thôn Lầm, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
26Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trư¬ờng của Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kinh doanh các loại bao bì platstic và sản xuất gia công chế tạo cơ khí tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
27Văn bản số 592/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 12/6/2021 của Sở Tư pháp về việc gửi Đề cương tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020  
28Kế hoạch số 106/KH - UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
29Báo cáo số 551/BC-UBND ngày 12/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa: Công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn năm 2020
30Văn bản số 749/STNMT-CCBVMT ngày 07/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc cử đại diện tham gia thành viên Ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi viết, video“Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và ô nhiễm nhựa” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2021