,

16Giấy phép số 07/GPMT-UBND ngày 10/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp phép cho Công ty TNHH Future Of Sound Vina, địa chỉ tại lô E2, Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án nhà máy sản xuất, gia công thiết bị nghe (tai nghe) Future Of Sound Vina (giai đoạn 1)
17Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng tuyến đường 13B kéo dài, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
18Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/04/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
19Giấy phép số 06/GPMT-UBND ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp phép cho Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Tuyên Quang-Việt Nam, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Tân Thành, thôn 2, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất giày, dép xuất khẩu Tuyên Quang tại Cụm công nghiệp Tân Thành, thôn 2, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
20Quyết định số 44/QĐ-STNMT ngày 24/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất giày, dép xuất khẩu Tuyên Quang tại xã Tân Thành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
21Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 12/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang  
22Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
23Văn bản số 1860/STNMT-BVMT ngày 21/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn việc chấp hành thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản  
24Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/09/2022 của UBND tỉnh: Quy định giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển,xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
25Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 29/09/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
26Kế hoạch số 223/KH-STNMT-UBND ngày 29/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang và UBND huyện Hàm Yên: tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
27Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”
28Quyết định số 272/QĐ-STNMT ngày 25/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
29Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác mỏ đá vôi thôn Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang (Dự án điều chỉnh, khai thác mở rộng)”
30Quyết định số 232/QĐ-STNMT ngày 22/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác mỏ đá vôi thôn Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang (Dự án điều chỉnh, khai thác mở rộng)”