16Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Công ty cấp thoát nước Tuyên Quang 1
17Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Công ty cấp thoát nước Tuyên Quang
18Giấy phép thăm dò nước dưới đất của Công ty CP Phú Lâm GLOBAL
19Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn
20Giấy phép thăm dò nước dưới đất của Công ty CP Chè Sông Lô
21Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt của Trung tâm Nước sạch vệ sinh MT Nông thôn 2
22Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt của Trung tâm Nước sạch vệ sinh MT Nông thôn 1
23GP khai thác sử dụng nước mặt của Trung tâm Nước sạch vệ sinh MT Nông thôn
24Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt của Trung tâm Nước sạch vệ sinh MT Nông thôn
25Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty CP Hồ Toản
26Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty TNHH DABACO
27Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Công ty CP quốc tế Phong Phú Tuyên Quang
28Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH DABACO
29Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú Tuyên Quang
30Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản