,

31Văn bản số 1119/STTTT-TTBCXB ngày 29/09/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Đẩy mạnh truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
32Văn bản số 3947/UBND-NC ngày 27/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
33Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
34Văn bản số 1188/SKH-ĐKKD ngày 29/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v thông tin tuyên truyền hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp  
35Quyết định số 742/QĐ - UBND ngày 24/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
36Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia
37Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang  
38Kế hoạch số 83/KH - UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
39Kế hoạch số 55/KH - UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
40Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
41Công văn số 330/UBND - NC ngày 30/01/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
42Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 06/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt danh sách Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường
43Quyết định số 465/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang