,

16Kế hoạch số 76/KH-STNMT ngày 13/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: phát động đợt thi đua Chuyển đổi số - Năm Dữ liệu số Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
17Văn bản số 292/STTTT-TTBCXB ngày 21/03/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông v/v triển khai tuyên truyền về việc sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền  
18Kế hoạch số 13/KH-STNMT ngày 30/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tuyên truyền cải cách hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường 2023
19Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang
20Kế hoạch số 228/KH - UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh: Triển khai Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030
21Kế hoạch số 228/KH - UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030
22Văn bản số 1996/STNMT-VP ngày 08/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường triển khai thi hành và cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
23Văn bản số 4509/UBND-NC ngày 02/11/2022 của V/v tăng cường triển khai thi hành và cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
24Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
25Kế hoạch số 228/KH-STNMT ngày 04/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Triển khai công tác tuyên truyền ứng dụng Định danh điện tử quốc gia VNEID trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
26Kế hoạch số 187/KH - UBND ngày 03/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Nâng cao chỉ số đánh giá, cải thiện vị trí xếp hạng chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2022
27Kế hoạch số 227/KH-STNMT ngày 03/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
28Kế hoạch số 226/KH-STNMT ngày 03/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
29Văn bản số 3994/UBND-THCBKS ngày 30/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
30Văn bản số 3994/UBND-THCBKS ngày 30/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10