Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Thực hiện Văn bản số 566-CV/TU ngày 11/5/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Hội nghị trực tuyến; sáng nay ngày 12/5/2022, cùng với điểm cầu các sở, ngành, huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.