Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang trong cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI

Chiều nay, ngày 27/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực ...