Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Văn phòng đăng ký đất đai) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
Văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
Văn phòng đăng ký đất đai có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Tuyên Quang.

 

Địa chỉ: Số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La - TP. Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 207.3824452 ;    Fax : 207.822138
Email: vpdk
datdai.tnmttq@gmail.com

I. Nhiệm vụ và quyền hạn:

3.1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
3.2. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).
3.3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
3.4. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
3.5. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.
3.6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.
3.7. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
3.8. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
3.9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
3.10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
3.11. Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.
3.12. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:
 1. Lãnh đạo:
  Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Thái
  Email: nhthai.tnmt@gmail.com; Điện thoại: 207 3824452

  Phó Giám đốc: Phạm Công Hùng; Email: pchung.tnmt@gmail.com

  Phó Giám đốc: Nguyễn Hạ Tuân; Email: nguyenhatuan.tnmt@gmail.com

  Phó Giám đốc: Trần Đức Mạnh; Email: tranmanhtnmt@gmail.com

 2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
 a) Phòng Hành chính - Lưu trữ.
 b) Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận.
 c) Phòng Kỹ thuật địa chính - Công nghệ thông tin.

 3. Các chi nhánh:
(a) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang; trụ sở làm việc tại thành phố Tuyên Quang.

(b) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sơn Dương; trụ sở làm việc tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương.

(c) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Yên Sơn – Hàm Yên; trụ sở làm việc tại thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn.

(d) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa – Na Hang – Lâm Bình; trụ sở làm việc tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa.