,

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; lưu trữ các tài liệu, số liệu, bản đồ của ngành theo quy định; thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin, công tác lưu trữ, kỹ thuật chuyên ngành và cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Văn phòng đăng ký đất đai có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Tuyên Quang.
 

Địa chỉ: Số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La - TP. Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 207.3824452 ;    Fax : 207.822138
Email: vpdk
datdai.tnmttq@gmail.com

I. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1) Thực hiện việc đăng ký đất đai được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2) Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

3) Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

4) Lập, cập nhật, chỉnh lý, thu thập, phục chế tu bổ, biên tập, lưu trữ và quản lý hồ sơ ngành tài nguyên và môi trường (bao gồm: Hồ sơ địa chính, Bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ nền, bản đồ hành chính và các loại bản đồ chuyên đề khác; các tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; tài liệu thống kê, kiểm kê tổng hợp về tài nguyên và môi trường theo định kỳ; sản phẩm, kết quả các công trình phục vụ thành lập cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; tài liệu là ấn phẩm nộp lưu để sử dụng lâu dài như: luận chứng kinh tế - kỹ thuật, kết quả các dự án, kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học sau khi đã hoàn thành, các loại ấn phẩm bản đồ theo quy định; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật);

5) Xây dựng, tích hợp, cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

6) Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

7) Đo đạc, trích đo địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

8) Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

9) Cung cấp thông tin, tư liệu, dữ liệu về tài nguyên và môi trường đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan trên địa bàn tỉnh; tổ chức kinh tế, xã hội và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật;

10) Tổ chức thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch thu thập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin tư liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

11) Triển khai thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính cho các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

12) Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành;

13) Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

14) Thực hiện quản trị vận hành, bảo trì hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử, thư viện điện tử; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

15) Bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường; quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

16) Tham gia thẩm định các dự án triển khai công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

17) Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

18) Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật;

19) Quản lý về tổ chức bộ máy; số lượng người làm việc; tài chính; tài sản; cơ sở vật chất được giao và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và ủy quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

20) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Tài nguyên và Môi trường về các lĩnh vực công tác được giao;

21) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:
 1. Lãnh đạo:
  Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Thái
  Email: nhthai.tnmt@gmail.com; Điện thoại: 207 3824452

  Phó Giám đốc: Phạm Công Hùng; Email: pchung.tnmt@gmail.com

  Phó Giám đốc: Nguyễn Hạ Tuân; Email: nguyenhatuan.tnmt@gmail.com

  Phó Giám đốc: Trần Đức Mạnh; Email: tranmanhtnmt@gmail.com

 2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
 a) Phòng Hành chính - Lưu trữ.
 b) Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận.
 c) Phòng Kỹ thuật địa chính - Công nghệ thông tin.

 3. Các chi nhánh:
(a) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang; trụ sở làm việc tại thành phố Tuyên Quang.

(b) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sơn Dương; trụ sở làm việc tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương.

(c) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Yên Sơn – Hàm Yên; trụ sở làm việc tại thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn.

(d) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa – Na Hang – Lâm Bình; trụ sở làm việc tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa.