,

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định; có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Tuyên Quang.

Trụ sở: Số 429, đường Trường Chinh, Phường Ỷ La – Thành phố Tuyên Quang.
Điện thoại cơ quan: 2070.3980369
Email: ttqttq.tnmt@gmail.com

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
- Quan trắc, giám sát chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Tư vấn lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ và công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

- Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Tư vấn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như một tổ chức dịch vụ thẩm định. Tư vấn sản xuất sạch đối với các cơ sở sản xuất. Xác định khoản phí cần thu, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải rắn theo sự ủy quyền của Chi cục bảo vệ môi trường.

- Tư vấn xây dựng các đề án về môi trường, tư vấn thống kê, xây dựng các hệ thống xử lý môi trường. Thiết kế chôn lấp các bãi chôn lấp chất thải rắn. Tính toán phương án hoàn thổ đối với các dự án, cơ sở khai thác khoáng sản.

- Thực hiện các dịch vụ về phân tích lý, hoá học các thành phần môi trường đối với các dự án, đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học, cung cấp các hoá chất, chế phẩm xử lý môi trường.

- Dịch vụ đo, phân tích các số liệu môi trường nền, đo quan trắc môi trường định kỳ, lập báo cáo khảo sát ô nhiễm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Thực hiện các đề tài, dự án về môi trường.

- Xây dựng hệ thống thông tin về chất lượng môi trường của tỉnh.

- Lập báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Tư vấn lập hồ sơ, đề án, dự án thăm dò, khai thác tài nguyên nước, xả nước thải.

- Tư vấn lập hồ sơ, đề án, dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ trong khai thác khoáng sản.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:
1. Lãnh đạo trung tâm:
 - Giám đốc: Ông Trần Thanh Bình

- Phó giám đốc: Ông Phạm Minh Thắng

Điện thoại cơ quan: 2070. 3980369;  Email: ttbinh.tnmt@gmail.com

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
2.1. Phòng Tổ chức - Hành chính;
2.2. Phòng Tư vấn dịch vụ công về môi trường;
2.3. Phòng Quan trắc phân tích môi trường.