Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 8 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, có chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động như sau:

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; có chức năng thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất xây dựng bản đồ phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

Trung tâm có tư­ cách pháp nhân, có con dấu và đ­ược mở tài khoản theo quy định của Nhà nước; có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Tuyên Quang.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất.

- Đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình các loại tỷ lệ. Xây dựng mạng lưới tọa độ và độ cao phục vụ cho công tác đo vẽ bản đồ.

- Đo đạc lập bản đồ giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất cho các tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu.

- Lập quy hoạch sử dụng đất các cấp.

- Xây dựng, số hóa và biên tập các loại bản đồ cho các tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu.

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự trong phạm vi nhiệm vụ của Trung tâm với các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

- Ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.

- Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ.

- Đo vẽ, lập bản đồ địa giới hành chính các cấp; lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ chuyên đề, chuyên ngành cho các tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu.

- Được ký kết hợp đồng để thực hiện các dịch vụ: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ giá đất và định giá đất hàng năm; phục vụ kiểm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

- Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính thuộc trung tâm theo phân cấp của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

3.  Về cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Trung tâm có: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính.

+ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

+ Phòng Đo đạc bản đồ và Quy hoạch đất đai.

4. Số viên chức và hợp đồng lao động hiện có 70 người (Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai 03 người; Kỹ sư Quản lý đất đai 34 người; Kỹ sư Trắc địa 03 người; Kỹ sư địa chính 04 người; Cử nhân khoa học môi trường 05 người; Cử nhân kinh tế 05 người. Còn lại Cao đẳng Quản lý đất đai, Cao đẳng địa chính và các ngành khác…). Kinh nghiệm công tác: Người nhiều nhất có 32 năm công tác; người thấp nhất có 5 năm công tác.

5. Chế độ hoạt động tài chính:

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

- Nguồn tài chính: Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp theo quy định của pháp luật; kinh phí từ các nguồn tài trợ, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; kinh phí từ các nguồn huy động hợp pháp khác.

6. Phạm vi hoạt động: Phạm vi hoạt động trên cả nước (theo giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ số 00798 do Cục đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường ngày 30/3/2021).

7. Thiết bị Công nghệ hiện đại phục vụ công tác chuyên môn

- Máy thu tín hiệu vệ tinh TrimbleR3: 05 chiếc

- Máy thu tín hiệu vệ tinh định vị RTK Stonex S850: 03 chiếc

- Máy toàn đạc điện tử 17 chiếc

- Máy in, máy photo copy (các loại) 50 chiếc.

- Máy tính sách tay Latop 70 chiếc.

- Máy GPS GARMIN cầm tay 12 chiếc; Bộ đàm Kenwood: 08 chiếc.

Trong những năm qua Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường không ngừng phát triển về mọi mặt; tập thể nội bộ đoàn kết, thống nhất vượt qua những khó khăn thách thức nhờ có đội ngũ cán bộ viên chức người lao động trẻ, khoẻ, có trí tuệ, có bản lĩnh, năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao, có năng lực sở trường đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao; Trung tâm đã tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học –kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm làm ra đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai tài nguyên và môi trường, hàng năm giảm chi phí bao cấp của Nhà nước hàng tỷ đồng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.