Góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

Chiều 14-11, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã dự Hội nghị miền Bắc góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.