,

Đề xuất sửa quy định về thu phí khai thác dữ liệu bản đồ

Bộ Tài chính đã hoàn thiện việc xây dựng dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ và đang gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo.

Theo dự thảo, Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp phí, tổ chức thu phí; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Tổ chức thu phí và người nộp phí theo quy định tại thông tư này là cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ tại các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ thì phải nộp phí.

Mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư này. Mức thu phí hiện từ 2.000 - 8.000.000 đồng/dữ liệu.

Miễn phí đối với trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có văn bản đề nghị khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc tài sản công để phục vụ: Mục đích quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp; Phòng, chống thiên tai trong tình trạng khẩn cấp.

Mức thu phí bằng 60% mức thu phí tương ứng tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư này đối với trường hợp Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản đề nghị khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc tài sản công cho mục đích quốc phòng, an ninh, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Người nộp phí khi nộp hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ thực hiện nộp phí cho tổ chức thu phí theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Chậm nhất là ngày 5 hằng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, thu, nộp và quyết toán phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC (tiền phí do tổ chức thu phí thuộc Trung ương quản lý thu nộp vào ngân sách trung ương; tiền phí do tổ chức thu phí thuộc địa phương quản lý thu nộp vào ngân sách địa phương).

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục