Chấn chỉnh công tác quản lý giá đất

Để làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, các địa phương đã có các biện pháp chấn chỉnh công tác quản ...