Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình triển khai thực hiện nhiệm vụ chỉnh lý biến động thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, cá nhân và kịp thời đáp ứng nhu cầu thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Lâm Bình. Sở ...