Tuyên Quang phát triển nền kinh tế xanh

Từ việc bảo vệ nghiêm ngặt và không ngừng phát triển vốn rừng, Tuyên Quang thực sự là điển hình về giữ gìn môi trường sinh thái, ít bị tác động của thiên tai, lụt bão. Có thể nói, đây là tài sản quý giá tạo lợi thế cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó trọng tâm là phát triển du lịch. Môi trường là 1 trong 3 trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển nhanh và bền vững đã được cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn, đạt những kết quả quan trọng...

Tuyên Quang phát triển nền kinh tế xanh

Vận dụng sáng tạo lý luận đổi mới của Đảng, trên cơ sở đánh giá, tổng kết điều kiện thực tiễn, Tuyên Quang đã định vị môi trường sinh thái là nguồn ...