Mô hình xử lý rác thải thực phẩm của Hàn Quốc

Mỗi năm, có tới 2,5 tỷ tấn thức ăn thừa bị vứt bỏ. Thức ăn thừa khi thối rữa sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, nguồn đất và thải ra lượng lớn khí mê-tan, một trong những loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh nhất. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, từ 20 năm trước, Hàn Quốc đã cấm vứt bỏ thức ăn thừa ra các bãi chôn lấp và triển khai mô hình xử lý phù hợp.