,

Đồng Nai: Sắp phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thành 5 nhóm

Để đảm bảo chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phải được quản lý theo hướng giảm thiểu phát sinh, tăng cường tái sử dụng, tái chế nhằm khai thác tối đa giá trị tài nguyên của CTRSH... theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.