Ra mắt Nhóm công tác triển khai Chương trình Đối tác hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam

Chiều 28/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Diễn đàn kinh tế thế giới và Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tổ chức Lễ ra mắt Nhóm công tác triển khai Chương trình Đối tác hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam (Chương trình NPAP) và thảo luận về Kế hoạch triển khai Chương trình này.

Tham vấn đánh giá tác động môi trường

Ngoài việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của dự án, tham vấn các tổ chức chính trị - xã hội tại nơi dự án hoạt động, tùy từng ...