,

Nhiều quốc gia phát hành trái phiếu xanh

Thời gian gần đây, nhiều quốc gia đã phát triển trái phiếu xanh như một công cụ huy động nguồn vốn hưu hiệu cho các dự án có lợi ích về môi trường và xã hội. Việc phát hành trái phiếu xanh đang là xu hướng chung, là một kênh huy động vốn quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng bền vững.

Ưu tiên bảo vệ động vật hoang dã

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ động vật hoang dã, các tỉnh, thành phố đưa ra những nguyên tắc và trọng điểm cần ưu tiên.

Nỗ lực bảo tồn và phát triển loài voi

Với quyết tâm bảo tồn và phát triển bền vững các quần thể voi, nhiều địa phương đang thí điểm và nhân rộng các mô hình, giải pháp hữu ích.