,

Tiếp tục thanh tra về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai trong tháng 6

Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), trong tháng 6, ngành sẽ tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra theo chương trình, kế hoạch năm 2011, nhất là các đoàn thanh tra chuyên đề về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai. Đồng thời với việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, TTCP sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; tập trung kiểm tra, xác minh, kết luận các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao.