Phát triển dịch vụ môi trường - không thể chậm trễ

Cùng với quá trình công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đồng thời phải đối mặt với các vấn đề môi trường nảy sinh. Yêu cầu cấp thiết đang đặt ra là cần phải phát triển dịch vụ môi trường (DVMT) để hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực về môi trường nảy sinh.