,

Ra nghị định về đánh giá tác động với môi trường

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Nghị định gồm 5 chương; trong đó, Chương I (Những quy định chung), quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Chương II (Đánh giá môi trường chiến lược), quy định đối tượng thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và các hình thức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; thời điểm thực hiện và yêu cầu về việc sử dụng kết quả đánh giá môi trường chiến lược; nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được thẩm định...

Bệnh do ô nhiễm môi trường tăng nhanh

Theo thông tin từ Bộ Y tế, khoảng 26 bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng nước ta hiện nay đều có liên quan đến môi trường. Bên cạnh ...