,

Phản biện Luật Thuế Môi trường: Diễn đàn trao đổi thông tin

Chiều 30/12/2010 tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (BVTN&MT) phối hợp với Quỹ châu Á tổ chức Hội thảo tăng cường năng lực phản biện xã hội cho các hội thành viên thông qua phản biện Luật Thuế Môi trường.

Thuế môi trường là một trong những biện pháp kinh tế được phối hợp sử dụng trong các chính sách môi trường của một quốc gia, nhằm thay đổi hành vi của người sản xuất và người tiêu dùng trong việc giảm các chất phát thải và sử dụng các sản phẩm mà các chất thải và sản phẩm này có tiềm năng hoặc gây tác động xấu đến môi trường và sức khỏe. Luật thuế Môi trường với mục tiêu nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn xã hội. Từ đó, góp phần thay đổi hành vi của tổ chức, cá nhân; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong đầu tư sản xuất và tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân; khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; giảm bớt các tác động tiêu cực của sản xuất và tiêu dùng đến môi trường và tạo thêm nguồn thu cho hoạt động khôi phục môi trường là rất cần thiết và phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội hiện tại của Việt Nam và xu hướng phát triển kinh tế thế giới.