61. Xin ý kiến tham vấn về Giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang.
62. Văn bản 1020/UBND-THCBKS ngày 29/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi phòng chống dịch COVID-19
63. Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 của UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
64. Quyến định số 247/QĐ - UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
65. Văn bản số 1336/BTNMT-TCMT ngày 15/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà
66. Quyết định 219/QĐ-UBND ngày 12/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
67. Văn bản 413/UBND-TNMT ngày 07/03/2022 của UBND Huyện Chiêm Hóa: hướng dẫn phân loại, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn của người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà trên đb huyện Chiêm Hóa
68. Quyết định 191/QĐ-UBND ngày 05/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
69. Văn bản số 625/UBND-THVX ngày 02/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
70. Văn bản số 614/UBND-KT ngày 02/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà
71. Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 27/02/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
72. Văn bản số 276/STNMT-VP ngày 28/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
73. Văn bản số 250/STNMT-BVMT ngày 24/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường quản lý, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
74. Thông báo số 17/TB-UBND ngày 20/02/2022 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
75. Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang