31. Công văn số 1317/ UBND - THVX ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19
32. Quyết định số 451/QĐ - UBND ngày 22/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
33. Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 08/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
34. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Công ty TNHH Hiệp Phú.  
35. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang  
36. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Nhà máy sản xuất chế biến nông sản JW.  
37. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI VÒNG 1: Chức danh Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
38. Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 01/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
39. Xin ý kiến tham vấn về Giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang.
40. Văn bản 1020/UBND-THCBKS ngày 29/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi phòng chống dịch COVID-19
41. Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 của UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
42. Quyến định số 247/QĐ - UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
43. Văn bản số 1336/BTNMT-TCMT ngày 15/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà
44. Quyết định 219/QĐ-UBND ngày 12/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
45. Văn bản 413/UBND-TNMT ngày 07/03/2022 của UBND Huyện Chiêm Hóa: hướng dẫn phân loại, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn của người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà trên đb huyện Chiêm Hóa