106. Văn bản số 2790/UBND-KGVX ngày 07/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang v/v áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19
107. Công điện số 1068/CĐ - TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
108. Văn bản số 2775/UBND-KGVX.ngày 06/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
109. Văn bản số 1131/STNMT-VP ngày 04/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
110. Kế hoạch số 123/KH - UBND ngày 04/8/2021 cuat UBND tỉnh Triển khai công tác an toàn chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
111. Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
112. Thông báo số 1126/TB-STNMT ngày 03/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2021
113. Kế hoạch số 121/KH - UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
114. Văn bản số 544/CV-TU ngày 16/7/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc Thực hiện chỉ thị số 03-/CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“
115. Văn bản số 2678/UBND-KGVX ngày 01/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
116. Văn bản số 2539/UBND-KGVX ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường kiểm tra, giám sát người về từ các tỉnh đang có dịch COVID-19
117. Quy chế số 03 - QC/BTGTU ngày 28/6/2021 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang: Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025
118. Văn bản số 2523/UBND-KGVX ngày 24/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
119. Văn bản số 1045/STNMT-VP ngày 21/07/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện công tác phòng, chống COVID-19.
120. Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 20/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Tuyên Quang