46. Văn bản lấy ý kiến tham vấn số 194/CV-BQL ngày 13/9/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Na Hang về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án mở rông và kéo dài đường giao thông nông thôn vào vùng sản xuất nông nghiệp tập trung kết hợp du lịch sinh thía Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
47. Văn bản số 3621/UBND-THVX ngày 08/09/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
48. Thông báo số 26/TB-HĐTDVC ngày 31/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021  
49. Văn bản số 178/CV-BQL ngày 26/8/2022 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Yên Sơn về vệc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện ĐTM của dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yến Sơn, tỉnh Tuyên Quang
50. Thông báo số 26/TB-HĐTDVC ngày 27/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về Điều chỉnh nội dung ôn tập phần thi Ngoại ngữa (tiếng Anh), kỳ thi tuyển Viên chức (vòng 1) Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
51. Thông báo số 25/TB-HĐTDVC ngày 25/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
52. Thông báo số 24/TB-HĐTDVC ngày 25/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở tài nguyên và Môi trường năm 2021
53. Quyết định số 267/QĐ-TNMT ngày 18/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức, kỳ tuyển dụng viên chức Sở tài nguyên và Môi trường năm 2021
54. Thông báo số 07/TB-HĐTDVC ngày 10/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự phỏng vấn, xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
55. Quyết định số 257/QĐ-STNMT ngày 09/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức SởTài nguyên và Môi trường năm 2021
56. Thông báo số 08/TB-HĐTDVC ngày 11/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
57. Văn bản tham vấn xin ý kiến số 83/FDL-PTDA1 ngày 03/8/2022 của Công ty cổ phần Hồng lạc Đại Lải về việc lấy ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Làng văn hóa Du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
58. Thông báo số 1394/MT-BQL ngày 04/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn nhà cung cấp, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
59. Thông báo số 1391/TB-STNMT ngày 03/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mời tham gia thực hiện gói thầu thực hiện nhiệm vụ “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2022 chuyên đề quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh”
60. Thông báo số 01/MT-BQL ngày 26/7/2022 của Ban Quản lý dự án theo Quyết định 191 - Sở Tài nguyên và Môi trường: về việc mời tham gia thực hiện gói thầu Lập dự án “Kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang”