76. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Công ty TNHH Hiệp Phú.  
77. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang  
78. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Nhà máy sản xuất chế biến nông sản JW.  
79. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI VÒNG 1: Chức danh Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
80. Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 01/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
81. Xin ý kiến tham vấn về Giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang.
82. Văn bản 1020/UBND-THCBKS ngày 29/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi phòng chống dịch COVID-19
83. Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 của UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
84. Quyến định số 247/QĐ - UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
85. Văn bản số 1336/BTNMT-TCMT ngày 15/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà
86. Quyết định 219/QĐ-UBND ngày 12/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
87. Văn bản 413/UBND-TNMT ngày 07/03/2022 của UBND Huyện Chiêm Hóa: hướng dẫn phân loại, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn của người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà trên đb huyện Chiêm Hóa
88. Quyết định 191/QĐ-UBND ngày 05/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
89. Văn bản số 625/UBND-THVX ngày 02/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
90. Văn bản số 614/UBND-KT ngày 02/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà