16. Thông báo 703/TB-STNMT ngày 25/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang v/v lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
17. Văn bản số 684/STNMT-VP ngày 24/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai cuộc thi: Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy; “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”    
18. Văn bản số 695/TB-STNMT ngày 25/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
19. Văn bản số 1506/UBND-THVX ngày 13/04/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng,chống dịch COVID-19  
20. Thông báo số 1789/TB-VPĐK ngày 12/4/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang: về việc tuyển dụng hợp đồng lao động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
21. Thông báo số 324/TB-STNMT ngày 10/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
22. Thông báo số 52/TB-TTKT ngày 09/3/2023 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường: Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022
23. Quyết định số 16/QĐ-VPĐK ngày 28/02/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc phê duyệt kết quả xét tuyển Hợp đồng lao động năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
24. Thông báo số 964/TB-VPĐK ngày 02/3/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai: Kết quả trúng tuyển Hơp đồng năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
25. Thông báo số 596/TB-VPĐK ngày 28/02/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai: Kết quả xét tuyển hơp đồng năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
26. Văn bản số 232/STNMT-QLĐĐ ngày 23/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).  
27. Văn bản số 31/CV-BQL ngày 09/02/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư Thôn 10, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang  
28. Văn bản số 33/CV-BQL ngày 09/02/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang về việc đăng tải thông tin tham vẫn trong quá trình thực hiện đánh giá tá động môi trường của Dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư Thôn 4,5, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang  
29. Thông báo số 399/TB-VPĐK ngày 01/02/2023 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
30. Kế hoạch số 01/KH-VPĐK ngày 01/02/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh: Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang.