,

121. Quyết định số 50/QĐ-TTQT ngày 08/12/2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Công nhận Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển vòng 2 nhóm 1 và phê duyệt số lượng chỉ tiêu xét tuyển vòng 2 nhóm 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
122. Thông báo số 14/TB-HĐTDVC ngày 08/12/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023: Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển vòng 2 nhóm 1 và số lượng chỉ tiêu xét tuyển vòng 2 nhóm 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường  
123. Văn bản số 11.2023/DHT-CV ngày 01/12/2023 của Công ty TNHH MTV bao vì DHT v/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất kinh doanh bao bì PP Container và thiết bị ngành bao bì tại Cụm Công nghiệp Phúc ứng, huyện Sơn Dương”  
124. Thông báo số 2204/TB-VPĐK ngày 04/12/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc lựa chọn nhà cung cấp tủ đựng tài liệu và bàn ghế làm việc cho Văn phòng Đăng ký đất đai
125. Văn bản số 8514/CAT-HC-XD ngày 01/12/2023 của Công an tỉnh Tuyên Quang về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án Cơ sở làm việc Công an huyện Chiêm Hóa thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang
126. Thông báo số 2602/TB-STNMT ngày 27/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
127. Thông báo số 08/TB-HĐTDVC ngày 28/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Danh mục tài liệu ôn thi xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quang trắc Tài nguyên và Môi trường
128. Thông báo số 07/TB-HĐTDVC ngày 28/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường
129. Thông báo số 06/TB-HĐTDVC ngày 28/11/2023 của hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
130. Văn bản số 206/CV-BQL ngày 24/11/2023 của ban QLDA ĐTXD khu vực Hàm Yên về việc đề nghị đăng tải thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại thị trấn Tân yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang”  
131. Thông báo số 2591/TB-STNMT ngày 24/11/2023 về việc lựa chọn đơn vị tư vấn và thẩm định Gói thầu “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Tuyên Quang”
132. Thông báo số 2586/TB-STNMT ngày 24/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn đơn vị tư vấn và thẩm định gói thầu nâng cấp trang thông tin điện tử (Website) của Sở Tài nguyên và Môi trường
133. Thông báo số 2203/TB-VPĐK ngày 23/11/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang về việc lựa chọn đơn vị tư vấn và thẩm định gói thầu mua sắm máy móc thiết bị phục vụ chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai
134. Quyết định số 48/QĐ-TTQT ngày 24/11/2023 của Trung tâm Quang trắc Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Phương án tổ chức xét tuyển vòng 2, ký tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
135. Quyết định số 47/QĐ-TTQT ngày 24/11/2023 của Trung tâm Quang trắc Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2, ký tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quang trắc Tài nguyên và Môi trường