,

3 thành phần của hệ thống thông tin đất đai

Theo Luật Đất đai 2024, Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai bao gồm các thành phần cơ bản: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Phần mềm của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai; Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo

Năm 2023 là năm đầu tiên Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Tỉnh Tuyên Quang đạt 33,74 điểm, đứng ...