,

Hội nghị quán triệt tăng cường công tác giải quyết TTHC; tập huấn, hướng dẫn giải quyết TTHC, thanh toán trực tuyến trên môi trường điện tử trong lĩnh vực tài TN&MT

Thực hiện Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 23/12/2023 của Uy ban nhân dân tỉnh về Cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2024 và Chương trình công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024; nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm, chất lượng trong giải quyết TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp và tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;