,

Tuyên Quang: Yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Để tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bố trí hạng mục về an toàn thông tin khi xây dựng, triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin.

Góp phần cải cách hành chính

Xác định việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là một giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nâng cao năng lực ...