,

Khai thác dữ liệu để phát triển đô thị thông minh

Nhiều khuyến nghị, giải pháp công nghệ về xây dựng thành phố thông minh được các nhà quản lý, chuyên gia đề cập tại Hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - châu Á với chủ đề “Khai thác dữ liệu - Xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững”.