,

Chuyển đổi số ở cấp xã: Còn nhiều khó khăn

Nghị quyết số 48 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra mục tiêu đến năm 2025, 60% hồ sơ công việc ở cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Thực hiện mục tiêu này đặt ra nhiều việc phải làm đối với cán bộ, công chức cấp xã.