Cả nước bán được 84% tổng số căn nhà theo Nghị định 61

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến hết tháng 6/2011, cả nước đã bán được 311.740 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước, đạt 84% trên tổng số 371.000 căn thuộc diện được bán.

Tổng quỹ nhà ở thuộc diện sở hữu Nhà nước có khoảng 402.472 căn, trong đó có 371.000 căn thuộc diện được bán. Hiện, cả nước đã bán được 311.740 căn, trong đó, TP Hà Nội bán được 154.918 căn, TP.HCM bán được 95.320 căn. Số nhà ở còn lại có khoảng 94.000 căn, trong đó thuộc diện được bán là 59.260 căn.