Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010 - Bước đầu hình thành bức tranh về quản lý và sử dụng

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, tháng 8 này, hầu hết các tỉnh đang trong giai đoạn chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, bản đồ cấp huyện sau khi nghiệm thu. Còn một số tỉnh đang trong giai đoan tổng hợp số liệu, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, như Lâm Đồng, Hòa Bình, Tây Ninh. Đến nay hai tỉnh Vĩnh Long và Bắc Ninh đã hoàn thành báo cáo và gửi sản phẩm về Tổng cục, theo quy định các tỉnh nộp kết quả kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất về Bộ TN&MT trước ngày 15/8/2010.

Miễn thuế quỹ phát triển đất

Theo Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn thuế và giảm các khoản nộp ngân sách Nhà nước đối với Quỹ Phát triển đất ...