Đơn vị thực hiện thủ tục cấp Giấy CNQSD đất và nhà ở

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐK) có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập.