Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ

Việc sử dụng, vận hành hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (https://hscv.monre.gov.vn) trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đi vào nền nếp, gần 100% văn bản đến và hầu hết văn bản đi đã được xử lý khép kín trên môi trường mạng điện tử; các văn bản nội bộ trong Bộ cơ bản là văn bản điện tử gắn chữ ký số.

Hiện nay hệ thống đã bao gồm 6.500 tài khoản người dùng và đã cấp chứng thư số cá nhân cho 2.450 người và hơn 400 cho tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ. Hệ thống đã được triển khai trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin khá hoàn chỉnh, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, đã dự phòng hệ thống tại các trung tâm dữ liệu bảo đảm đáp ứng vận hành liên tục 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần. Hệ thống là điều kiện cần, là phương tiện rất quan trọng thúc đẩy đổi mới trong phương thức quản lý, chỉ đạo và điều hành, đã góp phần thực hiện tin học hóa hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, hệ thống thư điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (mail.monre.gov.vn) hiện đang cung cấp 7.870 tài khoản, ngoài có tính năng như phòng chống virus, thư rác, tích hợp chứng thư số tên miền SSL tránh giả mạo, hệ thống tường lửa chuyên dụng cho hệ thống (Fortimail), hệ thống đã cung cấp chức năng mã hóa thư điện tử dựa trên chữ kí số chuyên dùng nhằm xác thực người gửi và người nhận bảo đảm tính bảo mật nội dung thư điện tử. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 2019/QĐ-BTNMT ngày 01/09/2016 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó quy định việc trao đổi các thông tin chính thức trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân phải thông qua hộp thư điện tử công vụ của Bộ.

Hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức và viên chức đã hỗ trợ đắc lực cho nghiệp vụ tổ chức cán bộ, cải cách hành chính. Bộ cũng đã xây dựng Hệ thống thông tin hỗ trợ Thanh tra,kiểm tra và giải quyết tranh chấp,khiếu nại tố cáo tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện tại, hệ thống phần mềm đã được xây dựng hoàn thiện, đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ của Thanh tra, triển khai vận hành trên mạng Intranet của Bộ (địa chỉ: www.thanhtra.monre.gov.vn), 

Monre

Tin cùng chuyên mục