,

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 03- CT/TU “về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh”.