Thực hiện một số nội dung về quản lý đất đai và khai thác đất đắp cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Văn bản số 1175/STNMT-KS ngày 04/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện một số nội dung về quản lý đất đai và khai thác đất đắp cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục