Khẩn trương hoàn thiện dự thảo hồ sơ xây dựng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được Bộ TN&MT giao thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến nay, Tổng cục đã cơ bản hoàn thành các công việc cụ thể liên quan đến nhiệm vụ này.

 

Theo đó, Tổng cục đã trình Bộ TN&MT công văn gửi các Bộ, ngành liên quan và địa phương đề nghị cung cấp thông tin liên quan về việc thực hiện Chiến lược khoáng sản gửi Bộ TN&MT (qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) để tổng hợp. Tổng cục đã thống kê, tổng hợp các báo cáo của các Bộ, các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản và các đơn vị liên quan theo các nhóm nội dung cụ thể.

Trên cơ sở đó, Tổng cục đã hoàn thành Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược khoáng sản và lấy ý kiến của các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục góp ý cho Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và dự thảo Chiến lược mới.

Ngoài ra, Tổng cục đã trình Bộ TN&MT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tính đến ngày 14/7, đã có 23/28 đơn vị có văn bản cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

Đồng thời, trên cơ sở kết quả đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; các định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị và các tài liệu có liên quan, Tổng cục đã hoàn thành dự thảo lần 1 Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Tổng cục đã lấy ý kiến của các Lãnh đạo Tổng cục, các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đối với: Báo cáo tổng kết Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo Chiến lược địa chất, khoáng sản và định hướng công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo lần 1.

Ảnh minh họa

Ngày 1/7/2022, Tổ biên tập đã họp phiên thứ nhất để góp ý cho Báo cáo tổng kết, các dự thảo (Tờ trình, Chiến lược). Trên cơ sở đó, Tổng cục đã tiếp thu, hoàn thiện báo cáo tổng kết và các dự thảo (lần 1) theo ý kiến góp ý của các thành viên Tổ biên tập.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; trong đó Chiến lược khoáng sản phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược. Tuy vậy, trong quá trình xây dựng thuyết minh nhiệm vụ chưa xây dựng nhiệm vụ nêu trên, vì vậy Tổng cục đề xuất bổ sung nhiệm vụ nêu trên trong thuyết minh nhiệm vụ điều chỉnh trình Bộ xem xét, phê duyệt.

Hiện nay, việc lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đang thực hiện. Tuy nhiên, để lập báo cáo rất khó khăn vì Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chủ yếu mang tính chất định hướng, ít thông tin, dữ liệu để lập báo cáo; đồng thời theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Trong thời gian tới, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết, dự thảo Chiến lược mới, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ để Bộ TN&MT tổ chức họp Ban soạn thảo lần 1.

Theo: http://www.monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục