Công viên Địa chất toàn cầu Đắk Nông được giới thiệu tham gia phát hành tem bưu chính

Bộ TN&MT vừa ban hành Công văn 1693/BTNMT-TĐKTT gửi Bộ TT&TT về đề xuất, giới thiệu chủ đề, đề tài có tính tiêu biểu, đặc trưng thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đã được tổ chức quốc tế công nhận, tôn vinh; phù hợp quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm để xem xét phát hành tem bưu chính kỷ niệm cho năm 2023. Đó là “Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông”.