151. Văn bản số 2678/UBND-KGVX ngày 01/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
152. Văn bản số 2539/UBND-KGVX ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường kiểm tra, giám sát người về từ các tỉnh đang có dịch COVID-19
153. Quy chế số 03 - QC/BTGTU ngày 28/6/2021 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang: Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025
154. Văn bản số 2523/UBND-KGVX ngày 24/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
155. Văn bản số 1045/STNMT-VP ngày 21/07/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện công tác phòng, chống COVID-19.
156. Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 20/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Tuyên Quang
157. Văn bản số 2419/UBND-KGVX ngày19/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia PCD COVID-19
158. Văn bản số 2420/UBND-KGVX ngày 19/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc kiểm soát, quản lý chặt chẽ người về tỉnh từ vùng có dịch Covid-19
159. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang   
160. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030 phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang   
161. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030 phê duyệt tại Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang   
162. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  
163. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  
164. Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  
165. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.