136. Văn bản 799/STTTT-TTBCXB ngày 07/09/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Thông điệp 5T-“Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội  
137. Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 04/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: thành lập trung tâm chi huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tuyên Quang
138. Quyết định số 295/QĐ-STNMT ngày 03/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang
139. Công văn số 3073/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh
140. DANH SÁCH TIẾP NHẬN ĐƠN ĐO ĐẠC TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT (Tuần 02 tháng 8/2021, từ ngày 01/8/2021 đến ngày 13/8/2021)
141. Công văn số 2906/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh V/v cho phép các cơ sở GDMN, trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại
142. Văn bản số 2790/UBND-KGVX ngày 07/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang v/v áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19
143. Công điện số 1068/CĐ - TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
144. Văn bản số 2775/UBND-KGVX.ngày 06/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
145. Văn bản số 1131/STNMT-VP ngày 04/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
146. Kế hoạch số 123/KH - UBND ngày 04/8/2021 cuat UBND tỉnh Triển khai công tác an toàn chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
147. Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
148. Thông báo số 1126/TB-STNMT ngày 03/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2021
149. Kế hoạch số 121/KH - UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
150. Văn bản số 544/CV-TU ngày 16/7/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc Thực hiện chỉ thị số 03-/CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“