Đẩy mạnh liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đây là bước đi mới nhằm tiếp tục phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày một đồng bộ, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Hiện nay cơ chế một cửa liên thông đang được thực hiện ở các cấp, ngành trong tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép đăng ký kinh doanh, mã số thuế và giấy phép khắc dấu, duy trì giải quyết TTHC cấp đăng ký kinh doanh trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, hướng dẫn doanh nghiệp khai thác, sử dụng thông tin khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Sở Tư pháp thực hiện lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp. Sở Công thương, Điện lực Tuyên Quang triển khai thực hiện chuẩn hóa quy trình tiếp cận điện năng cấp quốc gia theo hướng một cửa liên thông trong giải quyết các TTHC liên quan đến cấp phép. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kết nối điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục về đăng ký đất đai, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND thành phố Tuyên Quang và các huyện thực hiện lĩnh vực đất đai. Cấp xã gần đây đã thực hiện một cửa liên thông về lĩnh vực đất đai, một số TTHC trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội...
 


Cán bộ bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

 
Từ đầu năm 2018 đến nay, Hệ thống dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử của tỉnh đã được triển khai theo mô hình một hệ thống tập trung tới các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố. 100% TTHC đã được cập nhật, đăng tải trên hệ thống với 739 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3; 51 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4. Thông qua hệ thống dịch vụ hành chính công, người dân trong toàn tỉnh có thể theo dõi hồ sơ TTHC của mình đang được xử lý ở đâu. Đây là giải pháp quan trọng để tỉnh đẩy mạnh giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông. 

Hoạt động một cửa liên thông góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân đến giao dịch ở các lĩnh vực. Đặc biệt, đối với những người dân ở vùng sâu, vùng xa thường gặp khó khăn trong việc đi lại giải quyết TTHC, nhất là những TTHC liên quan đến vấn đề về đất đai. Anh Nông Văn Khánh, cán bộ Văn phòng xã Năng Khả (Na Hang) cho biết, từ đầu năm 2018, xã áp dụng cơ chế một cửa liên thông đối với một số lĩnh vực về đất đai như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giải quyết các TTHC trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Việc đưa một số TTHC vào liên thông thực sự đem lại thuận lợi cho người dân. Đơn cử như thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thay vì trước đây, người dân phải lên tận phòng một cửa của huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai, cơ quan thuế để giải quyết thì nay tất cả đều được giải quyết ở xã.
 

Giải quyết TTHC cho người dân tại bộ phận một cửa huyện Lâm Bình.

 
Tháng 9 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Theo đó, đến quý II-2019 các cấp từ tỉnh đến xã phải tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại bộ phận một cửa các cấp. Tối thiểu 20% số TTHC được thực hiện toàn bộ quy trình tại bộ phận một cửa cấp tỉnh; 50% số TTHC được thực hiện toàn bộ quy trình tại bộ phận một cửa cấp huyện. Tỉnh sẽ triển khai phần mềm một cửa điện tử thống nhất tại bộ phận một cửa các cấp bảo đảm về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối; tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử; kết nối Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và Cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp và có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến...

Qua thực tế ở một số cơ quan, đơn vị đã triển khai cho thấy, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại bộ phận một cửa, thông qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật và trực tuyến tại Hệ thống dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử của tỉnh. Mỗi hồ sơ TTHC sau khi được tiếp nhận sẽ được cấp một mã số ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC theo quy định trên, cán bộ, công chức, viên chức chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phân công cán bộ, công chức, viên chức xử lý xem xét, thẩm định, trình phê duyệt.

Để giải quyết được những thủ tục cơ bản, người dân hoặc doanh nghiệp phải tiến hành nhiều TTHC khác nhau, ở nhiều cơ quan khác nhau. Với mỗi loại TTHC đều xác định cơ quan có trách nhiệm trong việc giải quyết. Như vậy, điều kiện để thực hiện là phải xây dựng và ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa cơ quan đầu mối và các cơ quan phối hợp. Quy chế phối hợp phải đủ mạnh, đủ sức tạo sự gắn kết giữa cơ quan đầu mối và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư, nó chính là xương sống tạo lập ra mô hình một cửa liên thông.
 

Nguồn tin: baotuyenquang.com.vn