1Quyết định số 326/QĐ-STNMT ngày 22/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Dương
2Quyết định số 261/QĐ-STNMT ngày 26/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang :Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần chè Tân Trào, địa chỉ: thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 21/QĐ-XPVPHC ngày 27/7/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
4Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC ngày 27/7/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường
5Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC ngày 26/7/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
6Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC ngày 26/7/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
7Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC ngày 08/7/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai
8Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 06/7/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai
9Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 06/7/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai
10Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC ngày 26/5/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước
11Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC ngày 26/5/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước
12Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC ngày 08/4/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước
13Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC ngày 30/3/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước
14Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC ngày 23/3/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước
15Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 11/3/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước