,

Đất ngập nước và Phúc lợi cho con người

Ban thư ký Công ước Ramsar đã lựa chọn chủ đề Ngày đất ngập nước (2/2) năm nay là “Đất ngập nước và Phúc lợi cho con người”. Chủ đề nhằm làm nổi bật ...