Về việc chuyển mục đích sử dụng đất

Nguyễn Thị Duyên - duyen0792@gmail.com
HỎI:

UBND xã được nhà nước cấp giấy chứng nhận QSD đất chợ DCH có tài sản gắn liền với đất là 1 nhà chợ cấp 4, nhưng chợ đưa vào sử dụng người dân không đến chợ để họp chợ nên hiện nay UBND muốn chuyển đất chợ này qua đất giáo dục (xây trường mầm non). Vậy cho tôi hỏi thủ tục chuyển như thế nào vậy?

TRẢ LỜI:
Nội dung bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 của Luật Đất đai 2013 quy định về Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích; đất phi nông nghiệp đã giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân, các công trình công cộng phục vụ hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và công trình công cộng khác của địa phương”. Theo quy định nêu trên thì Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất đất đã được Nhà nước giao.

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, trong đó có tiêu chí Chợ nông thôn. UBND xã nơi bạn đang sinh sống đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là phù hợp với hiện trạng quản lý sử dụng đất của xã, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã đã được phê duyệt. Trường hợp UBND xã bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất chợ sang đất giáo dục thì phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Để xây dựng Trường mầm non ở vị trí đất đất chợ đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất nêu trên, thì căn cứ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch nông thôn mới và các quy hoạch có liên quan, lập hồ sơ quy hoạch chi tiết trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 Luật đất đai năm 2013 để thực hiện.

Câu hỏi cùng chuyên mục