Khai thác đất

Đỗ triều - Trieuthuy053@gmail.com
HỎI:

Tôi có một vườn cà phê đang thu hoạch bình thường nhưng bên nhà hàng xóm lại múc đất của họ xâu xuống chỗ thấp thì 1,5mới chỗ nhiều thì 3m làm cho vườn càphê của tôi bị khô và ảnh hưởng đến năng suất mà tôi ngăn lại không được giờ tôi phải làm gì

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Do câu hỏi của bạn không có thông tin đầy đủ như: đất hàng xóm đào múc sâu xuống để làm gì? Họ đào múc trên loại đất được giao sử dụng vào mục đích nào? Có được cơ quan có thẩm quyền cho phép không?..v.v.

Vì vậy, để giải quyết câu hỏi của bạn đề nghị bạn đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi có đất vườn cà phê của bạn và nơi múc đất của nhà hàng xóm) phản ánh về nội dung bạn hỏi. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và nếu nhà hàng xóm múc đất có sai phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà hàng xóm múc đất thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất không vi phạm pháp luật thì bạn phải có biện pháp tưới phù hợp để đảm bảo năng xuất, chất lượng cho vườn cà phê của bạn.

Câu hỏi cùng chuyên mục